CO2 - Reductierapport 2016

Verzamelrapport Nederland

51 procent CO2-reductie door stadswarmte Toekomst met warmte krijgt vorm

CO2-reductie Nederland

209.143 ton CO2-reductie
door stadswarmte
91 windturbines
2.114.700 zonnepanelen

Met stadswarmte en duurzame koeling van Nuon hebben bewoners en bedrijven in Nederland 209.143 ton CO2-uitstoot vermeden. We begrijpen dat dit maar een getal is. Daarom zeggen we het anders. Er zouden 91 grote windturbines van 2 MW nodig zijn voor hetzelfde resultaat. Vergelijken we het met zonnepanelen, dan zouden dat er 2.114.700 moeten zijn. Dat zijn 495 voetbalvelden vol zonnepanelen!

TNO heeft een validatie uitgevoerd op de vermelde CO2-reductiegegevens over het jaar 2016. In opdracht van Nuon heeft TNO het rekenmodel en, via steekproeven, de inputgegevens uit een aantal regio’s gevalideerd. Hierbij zijn geen onjuistheden of onregelmatigheden aangetroffen in het model of de inputgegevens. De vermeden CO2-uitstoot die in de CO2-Reductierapporten van Nuon Warmte staat vermeld, komt overeen met de resultaten van de gevalideerde berekeningen.

Lees de samenvatting van het TNO-rapport

Toekomst met warmte dichtbij

Alexander van Ofwegen - Directeur Nuon Warmte

Alexander van Ofwegen

Wij geloven in oplossingen die blijvend het verschil maken. Zo zorgen we er bij Nuon voor dat de toekomst van energie een steeds duurzamer verhaal wordt. Veranderingen krijgen vorm doordat we luisteren naar klanten en partners, en nieuwe ontwikkelingen graag omarmen. Daarom zijn we meer dan zichtbaar in windenergie en lopen we voorop in elektrisch vervoer, opslag van windenergie en de opwekking van energie uit waterstof en ammoniak.

We werken samen met steden die hun fossiele uitstoot willen beperken en los willen komen van gas. Warmtenetten vervullen daarin een cruciale rol. Deze bewezen techniek blijkt heel geschikt voor nieuwe duurzame warmtebronnen. Klein en groot, dichtbij of wat verder weg. Een toekomst met warmte van warmtenetten is dan ook realistischer dan ooit.

2016 Warmtenetten versnellen energietransitie
2030 Schone bronnen wijzen fossiel definitief de deur

Welke ontwikkelingen brachten ons verder in 2016?

In 2016 hebben we in Nederland:

 • 4.218 woningen aangesloten op een van onze warmtenetten. Het totale aantal aangesloten woningen kwam daarmee op 124.146 (inclusief comfortkoeling).
 • 34 bedrijven en instellingen met een grootverbruikersaansluiting toegevoegd, dit zijn er per einde jaar 1.836. Omgerekend naar woningequivalenten kwam de teller uit op 210.133 in totaal.
 • de Noorderwarmte-leiding in Amsterdam voltooid. 16 kilometer warmtetracé in het Havengebied en Amsterdam Noord, waar we alleen al dit jaar 3.000 klanten op aansluiten.
 • alle werkzaamheden aan het stadswarmtenet online gezet, zodat iedereen kan zien wat er in zijn of haar straat gebeurt
 • de verkoop van een aantal kleinere warmtenetten voorbereid, namelijk in Culemborg, Wageningen, Hilversum, Zandvoort en Velp Schoonoord. Deze zijn - met 2.500 klanten - per 1 januari 2017 overgedragen aan een consortium van Ennatuurlijk en BeGreen.

Waar gaan we naartoe met warmte?

De visie van Jan van der Meer, warmteregisseur van de regio’s Amsterdam en Arnhem-Nijmegen

“De warmtesector is de grote aanjager geweest om aardgasloze wijken landelijk op de agenda te zetten.”
“Het kantelpunt ligt achter ons en warmtenetten zijn de norm geworden.”

Kantelpunt voor warmtenetten snel dichterbij

“Warmtenetten zijn zonder twijfel de meest effectieve oplossing om snel en grootschalig van het aardgas af te komen. Efficiënter kun je de klimaateuro niet inzetten. Natuurlijk kun je er van alles tegenin brengen. Dat het niet 100% groen is bijvoorbeeld. Ik zeg: als we geen warmtenetten aanleggen gebeurt er niets, of in ieder geval veel te weinig. Onze primaire taak is om de verspilling tegen te gaan. En daarna verduurzamen.”

Warmtesector aanjager

“Ik ben er best trots op dat de warmtesector de grote aanjager is geweest om aan de slag te gaan met een toekomst zonder aardgas. Minister Kamp heeft de adviezen uit de sector allemaal overgenomen in de Energieagenda. In de metropoolregio Amsterdam hebben we met 32 partijen een gezamenlijke routekaart getekend voor de toekomst van warmte. Ben ik ook trots op, en ik merk dat het aanstekelijk werkt voor de partijen. Daardoor gaat het heel snel allemaal.”

Wie is Jan van der Meer?

Al vanaf zijn jeugd is Jan van der Meer actief om ons leven groener te maken. Als wethouder van Nijmegen zette hij zich succesvol in voor de aanleg van een warmtenet en bussen op groengas. Inmiddels laveert hij creatief tussen overheid en bedrijfsleven om nieuwe kansen te scheppen voor warmtenetten rond Amsterdam en in de regio Arnhem-Nijmegen. Een duurzamere wereld is wat hem drijft.

Acht jaar per wijk nodig

“Aan de andere kant zie je dat op gemeentelijk niveau het tempo niet bijgehouden wordt. De landelijke overheid legt veel transitiewerk bij gemeentes neer. En soms hebben ze niet meer dan een halve fte voor de klus. Als je je realiseert wat er allemaal moet gebeuren, snap je dat dat anders moet. Neem Nijmegen als voorbeeld: als het doel is om Nijmegen in 2050 aardgasvrij te maken, dan moeten we vanaf nu elk jaar twee wijken aanwijzen die om moeten. Dan houden we rekening met een doorlooptijd van acht jaar per wijk. We hebben er nauwelijks ervaring mee, het is niet even een lijstje afwerken.”

Onrendabele top gaat verdwijnen

“Of er straks nog een warmteregisseur nodig is? Ik denk dat je ze juist in elke stad en in elke wijk nodig gaat hebben. Je moet mensen meekrijgen en overtuigen. Daar komt bij dat hoe dichter je bij de eindgebruiker komt, hoe gedetailleerder het wordt. Nu zijn we vooral nog bezig met de vraag: hoe vertellen we het de bewoners? Overigens is er altijd en voor iedereen wel een goede reden om van het aardgas af te willen. Is het niet vanwege het milieu, dan is het wel vanwege Groningen, de geopolitiek en straks ook het geld. Want het kantelpunt komt snel dichterbij. Bij de meeste warmtenetten moet er nu nog overheidsgeld bij. Maar gas wordt duurder en in 2030 zijn we zeker van die onrendabele top af.”

Isoleren blijft nodig

“Ik maak me er niet veel zorgen over of er straks voldoende warmtebronnen zijn om aan de toegenomen vraag te voldoen. We kijken naar innovaties als geothermie, hoge temperatuur opslag, power to heat en power to gas. Tegelijkertijd blijft het isoleren van bestaande bouw hard nodig, zodat we ook meer met lagetemperatuurnetten kunnen werken. Dan hebben we er meteen weer een paar bronnen bij, zoals grote datacenters. Moeten ze wel op groene stroom draaien natuurlijk.”

CO2-calculator

Bereken hoeveel CO2-uitstoot een woning met Nuon Stadswarmte gemiddeld bespaard heeft met stadsverwarming. Of bereken het voor een woongebouw of zelfs een hele wijk. De uitkomst is bepaald met het percentage CO2-reductie dat bij dit deelrapport hoort.

CO2 reductiecalculator

GJ per Jaar

Waarom CO2 reduceren?

Een teveel aan CO2 is een bedreiging voor het klimaat. De meeste CO2 wordt veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstoffen voor energie. Als we dat schoner en efficiënter doen, zoals met warmtenetten, beperken we de uitstoot.

Resultaat*

Als uw wooncomplex of wijk in 2016 op Nuon Stadswarmte was aangesloten (in plaats van losse HR-ketels), is daarmee xx kg CO2-uitstoot bespaard. Dit is vergelijkbaar met de CO2-reductie van xx zonnepanelen.

* We begrijpen dat u wilt weten hoeveel CO2 u kunt besparen. Deze rekentool geeft u een indicatie en geldt voor de stad of regio in dit rapport. Voor een nauwkeurige berekening hebben we meer gegevens nodig. Onderaan dit rapport staat hoe u ons kunt bereiken als u nieuwsgierig bent geworden. We helpen u graag.
xx zonnepanelen

CO2 - Reductierapport 2016

Verzamelrapport Amsterdam

46 procent CO2-reductie door stadswarmte en koude Intensieve groei zet door

CO2-reductie Amsterdam

72.382 ton CO2-reductie
door stadswarmte
32 windturbines
744.700 zonnepanelen

Met stadswarmte en duurzame koeling hebben bewoners en bedrijven in Amsterdam 72.382 ton CO2-uitstoot vermeden. We begrijpen dat dit maar een getal is. Daarom zeggen we het anders. Er zouden 32 grote windturbines van 2 MW nodig zijn voor hetzelfde resultaat. Vergelijken we het met zonnepanelen, dan zouden dat er 744.700 moeten zijn. Dat zijn 174 voetbalvelden vol zonnepanelen!

TNO heeft een validatie uitgevoerd op de vermelde CO2-reductiegegevens over het jaar 2016. In opdracht van Nuon heeft TNO het rekenmodel en, via steekproeven, de inputgegevens uit een aantal regio’s gevalideerd. Hierbij zijn geen onjuistheden of onregelmatigheden aangetroffen in het model of de inputgegevens. De vermeden CO2-uitstoot die in de CO2-Reductierapporten van Nuon Warmte staat vermeld, komt overeen met de resultaten van de gevalideerde berekeningen.

Lees de samenvatting van het TNO-rapport

Stadswarmte, tenzij…

Samen met bewoners en bedrijven van Amsterdam zorgen we voor een belangrijke stap voorwaarts in de energietransitie. Amsterdam kijkt actief naar een toekomst zonder gas en heeft daarbij een palet aan mogelijkheden. We helpen door invulling te geven aan het ‘stadswarmte, tenzij’-beleid, dat de gemeente al sinds 2005 voert. Daarin zijn grote delen van de stad aangewezen als stadswarmtegebied. Onafhankelijke studies geven aan dat de potentie nog veel hoger ligt.

Toelichting op CO2-resultaat

Voor de komende jaren verwachten we voor geheel Amsterdam een verbeterd percentage CO2-reductie. In de berekening van het percentage zijn namelijk ook de aansluitingen meegenomen die hun warmte via zogenaamde WKK’s krijgen. Deze lokale warmtebronnen dragen slechts beperkt bij aan CO2-reductie. Daarom willen we ze de komende jaren buiten gebruik stellen. Dit wordt mogelijk omdat we de zogenaamde oostelijke eilanden gaan verbinden met de warmtetransportleiding vanuit de centrale Diemen. Deze eindigt op dit moment nog op Zeeburgereiland. Wat ook zal meehelpen aan een beter CO2-resultaat is de aansluiting dit jaar van de woningen in Amsterdam Noord op de milieuvriendelijke restwarmte van de afvalverbranding van AEB Amsterdam. Deze woningen waren voorheen aangesloten op tijdelijke voorzieningen.

Ambitie

In de Agenda Duurzaamheid noemt de gemeente Amsterdam de ambitie om in 2020 ruim 100.000 woningen en bedrijfspanden aan te sluiten op het stadswarmtenet. In 2040 zouden dit er 230.000 moeten zijn, wat neerkomt op veertig procent van de bebouwing van de stad. Met stadswarmte helpen we de klimaatdoelstellingen van de gemeente binnen bereik te brengen: het is de bedoeling dat de totale CO2-uitstoot in 2025 veertig procent lager is dan in 1990 - en in 2040 maar liefst 75 procent.

Omgevingsmanagement

De uitdagende doelen brengen nog een andere uitdaging mee. We zorgen er graag voor dat de doelen gehaald worden, maar willen ook benoemen dat daarvoor intensievere samenwerking nodig is met alle betrokken partijen. Alleen met goede afspraken, efficiënte planningen en adequaat omgevingsmanagement houden we de benodigde snelheid erin.

2016 Potentieel van stadswarmte in Amsterdam onverminderd groot
2030 Klimaatneutraal Amsterdam met duurzame restwarmte als pijler

Welke ontwikkelingen brachten ons verder in 2016?

In 2016 hebben we in Amsterdam:

 • 1.947 nieuwe woningaansluitingen gerealiseerd. Het totale aantal aangesloten woningen kwam daarmee op 34.865. 530 grootverbruikers brengen het totale aantal woningequivalenten op 75.433 (inclusief koudelevering).
 • als Westpoort Warmte de warmteleiding voltooid die de 16 kilometer tussen AEB Amsterdam en 3.000 woningen in Amsterdam-Noord overbrugt.
 • een belangrijke boring uitgevoerd voor een warmtetransportleiding onder de A10 ter hoogte van de Zuidas; een soort Noord-Zuidlijn in het klein dus. Bekijk de video over deze klus

CO2-calculator

Bereken hoeveel CO2-uitstoot een woning met Nuon Stadswarmte gemiddeld bespaard heeft met stadsverwarming. Of bereken het voor een woongebouw of zelfs een hele wijk. De uitkomst is bepaald met het percentage CO2-reductie dat bij dit deelrapport hoort.

CO2 reductiecalculator

GJ per Jaar

Waarom CO2 reduceren?

Een teveel aan CO2 is een bedreiging voor het klimaat. De meeste CO2 wordt veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstoffen voor energie. Als we dat schoner en efficiënter doen, zoals met warmtenetten, beperken we de uitstoot.

Resultaat*

Als uw wooncomplex of wijk in 2016 op Nuon Stadswarmte was aangesloten (in plaats van losse HR-ketels), is daarmee xx kg CO2-uitstoot bespaard. Dit is vergelijkbaar met de CO2-reductie van xx zonnepanelen.

* We begrijpen dat u wilt weten hoeveel CO2 u kunt besparen. Deze rekentool geeft u een indicatie en geldt voor de stad of regio in dit rapport. Voor een nauwkeurige berekening hebben we meer gegevens nodig. Onderaan dit rapport staat hoe u ons kunt bereiken als u nieuwsgierig bent geworden. We helpen u graag.
xx zonnepanelen

CO2 - Reductierapport 2016

Amsterdam noord en west

70 procent CO2-reductie door stadswarmte Kantelmoment aangebroken: mensen willen stadswarmte

CO2-reductie Amsterdam noord en west

28.001 ton CO2-reductie
door stadswarmte
13 windturbines
292.700 zonnepanelen

Met stadswarmte van Westpoort Warmte hebben bewoners en bedrijven in het noordwestelijke deel van Amsterdam 28.001 ton CO2-uitstoot vermeden. We begrijpen dat dit maar een getal is. Daarom zeggen we het anders. Er zouden 13 grote windturbines van 2 MW nodig zijn voor hetzelfde resultaat. Vergelijken we het met zonnepanelen, dan zouden dat er 292.700 moeten zijn. Dat zijn 69 voetbalvelden vol zonnepanelen!

De resultaten van de warmte-krachtinstallaties die over Amsterdam verspreid staan, zijn niet meegenomen in dit deelrapport; deze zijn wel onderdeel van het verzamelrapport Amsterdam.

TNO heeft een validatie uitgevoerd op de vermelde CO2-reductiegegevens over het jaar 2016. In opdracht van Nuon heeft TNO het rekenmodel en, via steekproeven, de inputgegevens uit een aantal regio’s gevalideerd. Hierbij zijn geen onjuistheden of onregelmatigheden aangetroffen in het model of de inputgegevens. De vermeden CO2-uitstoot die in de CO2-Reductierapporten van Nuon Warmte staat vermeld, komt overeen met de resultaten van de gevalideerde berekeningen.

Lees de samenvatting van het TNO-rapport

CO2-reductie zet onverminderd door

In het noordwestelijke deel van de hoofdstad is de productie en levering van warmte in handen van een stabiel partnerschap: Westpoort Warmte, een joint venture van warmteproducent AEB Amsterdam en Nuon, die als leverancier en beheerder van het warmtenet optreedt. In 2016 voorzag Westpoort Warmte 10.834 woningen en 200 bedrijven (22.402 woningequivalenten) van warmte.

Gasloze stad

Duurzamere warmte in de stad is het gezamenlijk streven, en het lijkt erop dat daarvoor alle seinen op groen staan. 10.000 woningen zijn al gelabeld als ‘gasloos’. Een gasloze stad komt sneller in bereik door de combinatie van stadswarmte waar het kan, inzet van duurzame (bio)bronnen en diverse all-electric toepassingen. De volgende plannen passen in dit toekomstbeeld:

 • Aanleg van een nieuwe transportleiding vanuit AEB Amsterdam naar de wijk Houthaven; klaar in 2017
 • Bouw van de Bioplant Amsterdam; oplevering verwacht in 2019

Verder kijken we met diverse partners creatief naar mogelijkheden om groene bronnen toegang te geven op het warmtenet. Patch 22 is een voorbeeld. De extra capaciteit van de pelletketel in dit nieuwe complex wordt zo een duurzame bron voor de buurt. Kijk ook op patch22.nl.

2016 Groeiende aantallen geven boost aan CO2-reductie
2030 Klimaatneutrale warmte van 100% schone bronnen

Welke ontwikkelingen brachten ons verder in 2016?

In 2016 hebben we in Amsterdam noord en west:

 • 1.029 nieuwe woningaansluitingen gerealiseerd, deels in bestaande bouw. Het totale aantal aangesloten woningen kwam daarmee op 10.834. Daarnaast zijn er 200 aansluitingen voor grootverbruik. Omgerekend naar woningen brengt dit het aantal op 22.402 woningequivalenten.
 • de aanleg van Noorderwarmte voltooid, waarmee zo’n 3.000 woningen in Amsterdam Noord in één keer overgaan op schonere warmte.

Waar gaan we naartoe met warmte?

De visie van Gijs van der Zon, projectmanager warmtenetten bij Nuon in Amsterdam

“Tijdig rond de tafel voorkomt problemen in de uitvoering”
“Nieuwe technieken voor warmte maar circulaire restwarmte nog altijd basis.”

“Als projectmanager praat ik veel met ontwikkelende partijen. En liefst zo vroeg mogelijk, nog ver voordat er een paal of leiding de grond in gaat. Daarmee help je iedereen en zeker de bewoners. Je wilt niet dat overlast de norm wordt, integendeel. Over laten we zeggen 15 jaar hebben we alleen al in Amsterdam Noord zeker 20.000 woningen aangesloten op warmte. Dat is ruim drie keer zoveel als nu. De techniek gaat verder maar circulaire warmte via een warmtenet zal niet wezenlijk anders zijn. In Haarlem, waar ik woon, zou het zomaar kunnen dat mijn huis op restwarmte van Tata Steel is aangesloten.”

Waar leveren wij de warmte?

Westpoort Warmte levert warmte en deels ook koude aan woningen en bedrijven in de gebieden Westpoort, Nieuw-West, Noord en Houthaven. Ook de nieuwbouw op het Zeeburgereiland, gelegen aan de oostkant van de stad krijgt warmte van Westpoort Warmte.

Afvalenergiecentrale AEB Amsterdam

amsterdam-nw-aeb-400
 • Bouwjaar: 1993
 • Brandstof: afval
 • Type: afvalenergiecentrale
 • Vermogen: 100 MWth (21.000 woningen)

Naar de website van AEB Amsterdam

Stadswarmte voor Zeeburgereiland

Warmteleiding krijgt plek onder waterbodem.

Bekijk de video

CO2-calculator

Bereken hoeveel CO2-uitstoot een woning met Nuon Stadswarmte gemiddeld bespaard heeft met stadsverwarming. Of bereken het voor een woongebouw of zelfs een hele wijk. De uitkomst is bepaald met het percentage CO2-reductie dat bij dit deelrapport hoort.

CO2 reductiecalculator

GJ per Jaar

Waarom CO2 reduceren?

Een teveel aan CO2 is een bedreiging voor het klimaat. De meeste CO2 wordt veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstoffen voor energie. Als we dat schoner en efficiënter doen, zoals met warmtenetten, beperken we de uitstoot.

Resultaat*

Als uw wooncomplex of wijk in 2016 op Nuon Stadswarmte was aangesloten (in plaats van losse HR-ketels), is daarmee xx kg CO2-uitstoot bespaard. Dit is vergelijkbaar met de CO2-reductie van xx zonnepanelen.

* We begrijpen dat u wilt weten hoeveel CO2 u kunt besparen. Deze rekentool geeft u een indicatie en geldt voor de stad of regio in dit rapport. Voor een nauwkeurige berekening hebben we meer gegevens nodig. Onderaan dit rapport staat hoe u ons kunt bereiken als u nieuwsgierig bent geworden. We helpen u graag.
xx zonnepanelen

CO2 - Reductierapport 2016

Amsterdam zuid en oost

44 procent CO2-reductie door stadswarmte en koude Vervanger van gas breed omarmd

CO2-reductie Amsterdam zuid en oost

44.981 ton CO2-reductie
door stadswarmte
19 windturbines
452.000 zonnepanelen

Met stadswarmte en duurzame koeling hebben bewoners en bedrijven in Amsterdam zuid en oost 44.981 ton CO2-uitstoot vermeden. We begrijpen dat dit maar een getal is. Daarom zeggen we het anders. Er zouden 19 grote windturbines van 2 MW nodig zijn voor hetzelfde resultaat. Vergelijken we het met zonnepanelen, dan zouden dat er 452.000 moeten zijn. Dat zijn 105 voetbalvelden vol zonnepanelen!

TNO heeft een validatie uitgevoerd op de vermelde CO2-reductiegegevens over het jaar 2016. In opdracht van Nuon heeft TNO het rekenmodel en, via steekproeven, de inputgegevens uit een aantal regio’s gevalideerd. Hierbij zijn geen onjuistheden of onregelmatigheden aangetroffen in het model of de inputgegevens. De vermeden CO2-uitstoot die in de CO2-Reductierapporten van Nuon Warmte staat vermeld, komt overeen met de resultaten van de gevalideerde berekeningen.

Lees de samenvatting van het TNO-rapport

Meer CO2-reductie door groei levering

Nuon zorgt in Amsterdam zuid en oost voor de levering van warmte en deels koeling aan 15.581 woningen en 280 bedrijven (42.654 woningequivalenten). De bijdrage aan CO2-reductie is al omvangrijk en zal de komende jaren toenemen doordat het aantal aansluitingen fors zal groeien. De ambitie van Amsterdam voor dit deel van de stad is dat er in 2040 115.000 warmteaansluitingen (omgerekend naar woningen) zullen zijn. Dat is meer dan een verdubbeling van het huidige aantal.

2016 Groeiende aantallen geven boost aan CO2-reductie
2030 Vergroening van bronnen maakt warmte klimaatneutraal

Welke ontwikkelingen brachten ons verder in 2016?

In 2016 hebben we in Amsterdam zuid en oost:

 • 1.218 nieuwe woningaansluitingen gerealiseerd. Het totale aantal aangesloten woningen kwam daarmee op 15.881. Daarnaast zijn er 273 aansluitingen voor grootverbruik. Omgerekend naar woningen brengt dit het aantal op 43.060 woningequivalenten (inclusief koudelevering).
 • Onze warmtenetten op veel plaatsen geoptimaliseerd en daarmee betere retourtemperaturen bereikt.
 • een nieuwe hulpcentrale bij het VU Ziekenhuis aan het warmtenet gekoppeld.Daarmee is de betrouwbaarheid van de levering in de Zuidas zeer hoog geworden.
 • Vastgesteld dat de kwaliteit van het water in de Ouderkerkerplas nog steeds verbetert, mede door de zuurstof die wij aan deze koudebron toevoegen. Zie voor een uitleg het plaatje hieronder en deze video van projectpartner Waternet.

Waar gaan we naartoe met warmte?

De visie van Dini Thibaudier, technisch beheerder installaties Nuon in Amsterdam

“Grote of kleine klanten, een betrouwbare installatie of aansluiting is altijd een vereiste. Daar gaan we best ver in, omdat we goed luisteren.”
“We zijn veel zichtbaarder in de toekomst. Interessant om die verandering van nabij mee te maken.”

“Ongestoorde warmte voor kleine en grote klanten is mijn dagelijkse doel. Optimaal werkende installaties zijn mijn verantwoordelijkheid. Daarom zorg ik voor goed onderhoud en draag ik actief kennis over. En we luisteren op allerlei manieren naar wat klanten vinden en wensen. Zo vervingen we laatst een onderdeel bij een klant op een tijdstip waarop deze klant er zo min mogelijk hinder van ondervond. In 2030 is ons warmtenet groter en zijn de bronnen schoner en diverser. Dat gaat onze rol als netbeheerder zichtbaarder maken. Uitdagend om daarbij te zijn!”

Waar leveren wij de warmte?

Nuon levert in Amsterdam stadswarmte en gedeeltelijk koude in de gebieden Zuideramstel, Buitenveldert, Stadionbuurt, Zuidoost, Amstelkwartier, De Omval en IJburg. Ook wordt warmte geleverd aan afnemers in Diemen.

Centrale Diemen

almere-centrale-diemen-400
 • Bouwjaar: 1995 (Eenheid 33) en 2013 (Eenheid 34)
 • Brandstof: gas
 • Type: warmtekrachtcentrale
 • Vermogen: 615 MWth

Meer informatie

Koudecentrale Zuidas

 • Bouwjaar: 2006
 • Bron: water uit de Nieuwe Meer
 • Vermogen: 75 MW

Koudecentrale Zuidoost

 • Bouwjaar: 2010
 • Bron: water uit Ouderkerkerplas
 • Vermogen: 60 MW

CO2-calculator

Bereken hoeveel CO2-uitstoot een woning met Nuon Stadswarmte gemiddeld bespaard heeft met stadsverwarming. Of bereken het voor een woongebouw of zelfs een hele wijk. De uitkomst is bepaald met het percentage CO2-reductie dat bij dit deelrapport hoort.

CO2 reductiecalculator

GJ per Jaar

Waarom CO2 reduceren?

Een teveel aan CO2 is een bedreiging voor het klimaat. De meeste CO2 wordt veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstoffen voor energie. Als we dat schoner en efficiënter doen, zoals met warmtenetten, beperken we de uitstoot.

Resultaat*

Als uw wooncomplex of wijk in 2016 op Nuon Stadswarmte was aangesloten (in plaats van losse HR-ketels), is daarmee xx kg CO2-uitstoot bespaard. Dit is vergelijkbaar met de CO2-reductie van xx zonnepanelen.

* We begrijpen dat u wilt weten hoeveel CO2 u kunt besparen. Deze rekentool geeft u een indicatie en geldt voor de stad of regio in dit rapport. Voor een nauwkeurige berekening hebben we meer gegevens nodig. Onderaan dit rapport staat hoe u ons kunt bereiken als u nieuwsgierig bent geworden. We helpen u graag.
xx zonnepanelen

CO2 - Reductierapport 2016

Almere

47 procent CO2-reductie door stadswarmte Voortbouwen op stabiele basis

CO2-reductie Almere

57.303 ton CO2-reductie
door stadswarmte
26 windturbines
573.600 zonnepanelen

Met stadswarmte hebben bewoners en bedrijven in Almere 57.303 ton CO2-uitstoot vermeden. We begrijpen dat dit maar een getal is. Daarom zeggen we het anders. Er zouden 26 grote windturbines van 2 MW nodig zijn voor hetzelfde resultaat. Vergelijken we het met zonnepanelen, dan zouden dat er 573.600 moeten zijn. Dat zijn 135 voetbalvelden vol zonnepanelen!

TNO heeft een validatie uitgevoerd op de vermelde CO2-reductiegegevens over het jaar 2016. In opdracht van Nuon heeft TNO het rekenmodel en, via steekproeven, de inputgegevens uit een aantal regio’s gevalideerd. Hierbij zijn geen onjuistheden of onregelmatigheden aangetroffen in het model of de inputgegevens. De vermeden CO2-uitstoot die in de CO2-Reductierapporten van Nuon Warmte staat vermeld, komt overeen met de resultaten van de gevalideerde berekeningen.

Lees de samenvatting van het TNO-rapport

Percentage CO2-reductie per stadsdeel (ten opzichte van HR-ketels)

Almere Stad
41%
Almere Noorderplassen
70%
Almere Poort
98%

Gebruikers stadswarmte Almere Poort vermeden 98% CO2-uitstoot

Niet alle stadsdelen van Almere hebben dezelfde CO2-reductie. In Almere Stad en Noorderplassen West wordt restwarmte gebruikt uit de warmtekrachtcentrale Diemen. In Almere Noorderplassen West is de inzet van het Zoneiland Almere met 9.269 GJ merkbaar in het resultaat. In Almere Poort is alle warmte afkomstig van de rookgaskoeling van de warmtekrachtcentrale Diemen, terwijl in de andere stadsdelen soms ook gebruikt wordt gemaakt van de hulpwarmtecentrale, die een lager CO2-rendement heeft.

Blik op de toekomst

Met bijna 49.000 aangesloten woningen en ruim 16.000 woningequivalenten aan grootverbruikers is Almere het grootste stadswarmtegebied van Nuon. De gemeente kijkt samen met ons naar mogelijkheden voor verdere verduurzaming. Zo is in 2016 een TNO-onderzoek gestart naar de mogelijkheden van ultradiepe geothermie. Welke locaties zijn geschikt hiervoor? Daarnaast is een warmtetransitieplan voor de komende 30 jaar onderwerp van overleg. De uitvoering ervan kan leiden tot een lagetemperatuur-warmtenet voor het Floriadeterrein, en mogelijk een stadswarmtenet voor Almere Haven. Ook zijn we betrokken bij de BouwExpo Tiny Housing, een demonstratieproject voor hele kleine woninkjes, waar stadswarmte overigens hooguit een bescheiden rol in zal spelen.

2016 Perspectief op verdere verduurzaming
2030 Warmtelevering basis van groener Almere

Welke ontwikkelingen brachten ons verder in 2016?

In 2016 hebben we in Almere:

 • 579 nieuwe woningaansluitingen gerealiseerd, het leeuwendeel daarvan in Almere Poort. Het totale aantal aangesloten woningen kwam daarmee op 48.899. Daarnaast zijn er 711 grootverbruikers.
 • een recordopbrengst van 9.269 gigajoule met het Zoneiland Almere gerealiseerd. De optimalisatie van de warmteopslag in het systeem betaalde zich ook dit jaar uit.
 • te kampen gehad met respectievelijk uitval en revisie van de eenheden 33 en 34 van de centrale in Diemen. Hierdoor is een terugval in het percentage CO2-reductie ontstaan.

Waar gaan we naartoe met warmte?

De visie van Ronald Saarloos, teamleider bij Nuon in Almere

“Wat vandaag goed is, kan morgen beter.”
“Ik verwacht dat we flexibeler zijn in de soorten aansluitingen die we aanbieden.”

“Voor mij en mijn collega’s staat voorop dat we beseffen hoeveel invloed we hebben op de beleving van onze klanten. Daar investeer ik in met mijn team. ’s Morgens met een lach beginnen helpt om telkens weer de verwachting van de klant te overtreffen. Ik denk dat we in 2030 in Almere druk zijn om bestaande gasnetten te vervangen door warmtenetten. Zelf woon ik in de buurt van een warmtenet. Nu heb ik nog gas maar straks wordt dat dus vast veilige en schone warmte. Alleen van elektrisch koken word ik nog niet zo warm, maar dat komt vast goed.”

Waar leveren wij de warmte?

Centrale Diemen

 • Bouwjaar: 1995 (Eenheid 33) en 2013 (Eenheid 34)
 • Brandstof: gas
 • Type: hulpwarmtecentrale
 • Vermogen: 615 MWth

Meer informatie

Zoneiland Almere

almere-zoneiland-400
 • Bouwjaar: 2010
 • Brandstof: zonlicht
 • Type: zonnecollectoren, 7.000m2
 • Capaciteit: 9.750 gigajoule (1 miljoen douchebeurten)

Meer informatie

Hulpwarmtecentrale Almere

almere-hwc-400
 • Bouwjaar: 1987
 • Brandstof: gas
 • Type: hulpwarmtecentrale
 • Vermogen: 262 MWth

CO2-calculator

Bereken hoeveel CO2-uitstoot een woning met Nuon Stadswarmte gemiddeld bespaard heeft met stadsverwarming. Of bereken het voor een woongebouw of zelfs een hele wijk. De uitkomst is bepaald met het percentage CO2-reductie dat bij dit deelrapport hoort.

CO2 reductiecalculator

GJ per Jaar

Waarom CO2 reduceren?

Een teveel aan CO2 is een bedreiging voor het klimaat. De meeste CO2 wordt veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstoffen voor energie. Als we dat schoner en efficiënter doen, zoals met warmtenetten, beperken we de uitstoot.

Resultaat*

Als uw wooncomplex of wijk in 2016 op Nuon Stadswarmte was aangesloten (in plaats van losse HR-ketels), is daarmee xx kg CO2-uitstoot bespaard. Dit is vergelijkbaar met de CO2-reductie van xx zonnepanelen.

* We begrijpen dat u wilt weten hoeveel CO2 u kunt besparen. Deze rekentool geeft u een indicatie en geldt voor de stad of regio in dit rapport. Voor een nauwkeurige berekening hebben we meer gegevens nodig. Onderaan dit rapport staat hoe u ons kunt bereiken als u nieuwsgierig bent geworden. We helpen u graag.
xx zonnepanelen

CO2 - Reductierapport 2016

Arnhem, Duiven en Westervoort

85 procent CO2-reductie door stadswarmte Resultaat verder verbeterd

CO2-reductie Arnhem, Duiven en Westervoort

38.076 ton CO2-reductie
door stadswarmte
17 windturbines
381.100 zonnepanelen

Met stadswarmte hebben bewoners en bedrijven in Arnhem, Duiven en Westervoort 38.076 ton CO2-uitstoot vermeden. We begrijpen dat dit maar een getal is. Daarom zeggen we het anders. Er zouden 17 grote windturbines van 2 MW nodig zijn voor hetzelfde resultaat. Vergelijken we het met zonnepanelen, dan zouden dat er 381.100 moeten zijn. Dat zijn 90 voetbalvelden vol zonnepanelen!

TNO heeft een validatie uitgevoerd op de vermelde CO2-reductiegegevens over het jaar 2016. In opdracht van Nuon heeft TNO het rekenmodel en, via steekproeven, de inputgegevens uit een aantal regio’s gevalideerd. Hierbij zijn geen onjuistheden of onregelmatigheden aangetroffen in het model of de inputgegevens. De vermeden CO2-uitstoot die in de CO2-Reductierapporten van Nuon Warmte staat vermeld, komt overeen met de resultaten van de gevalideerde berekeningen.

Lees de samenvatting van het TNO-rapport

Een van de schoonste warmtenetten

Met een CO2-reductiepercentage van maar liefst 85% behoort het warmtenet van Arnhem, Duiven en Westervoort tot de schoonste warmtenetten van Nederland. De in 2014 voltooide koppelleiding tussen Duiven en Arnhem betaalde zich in 2015 al uit, maar over 2016 was het resultaat nog overtuigender door een verbeterde inzet van de primaire bron, de AVR in Duiven.

Voorziene groei

We onderzoeken samen met Alliander, de provincie Gelderland en de gemeente Arnhem de mogelijkheden om de zogenaamde Noordtak Arnhem richting Rijnstate te gaan realiseren. Hierdoor kunnen ook woningen en bedrijven langs het tracé worden aangesloten. Daarnaast onderzoeken we de mogelijke uitbreiding van het warmtenet richting Groningensingel, Immerloo en Velperweg.

Ambitie voor de regio

De werkzaamheden aan de Noordtak maken deel uit van de in 2014 gesloten samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Gelderland, de gemeenten Arnhem en Nijmegen, netwerkbedrijf Alliander en Nuon om in 2030 maar liefst 90.000 woningen en (bedrijfs)gebouwen in de stadsregio Arnhem-Nijmegen van stadswarmte te voorzien. Nu zijn dat er nog 29.000 (uitgedrukt in woningequivalenten).

2016 Koploper in CO2-reductie door gebruik restwarmte
2030 Resultaten samenwerking nog zichtbaarder

Welke ontwikkelingen brachten ons verder in 2016?

In 2016 hebben we in de gemeenten Arnhem, Duiven en Westervoort:

 • 460 nieuwe woningaansluitingen gerealiseerd. Met een groot deel daarvan konden we de CO2-reductie in de bestaande bouw verbeteren.
 • het totale aantal aangesloten woningen vastgesteld op uit 14.097. Daarnaast zijn er 282 grootverbruikers.

Waar gaan we naartoe met warmte?

De visie van Jennifer Baillie, medewerker accountsupport bij Nuon in Arnhem

“Ons werk raakt de kwaliteit van leven. Daarin zoek ik de verbinding met onze klanten.”
“Modern leven gaat in hand in hand met een beter milieu. Onze ambitie met warmte sluit daar naadloos op aan.”

“Ik merk dat persoonlijke aandacht essentieel is voor de relatie met de klant en de klanttevredenheid. Klantevenementen en stakeholderbijeenkomsten horen bij mijn werkterrein en geven me de kans om echt ambassadeur te zijn en mensen met elkaar in verbinding te brengen. Onze warmte- en koudeproducten voegen echt waarde toe aan de levenskwaliteit, en dus ook aan mijn werkplezier. In 2030 zullen warmtenetten zeker bij nieuwbouw de standaard zijn. Waar ik dan zelf woon weet ik nog niet, maar de warmte die ik dan heb is schoon. Dat moet gewoon!”

Waar leveren wij de warmte?

De warmte in dit gebied wordt afgenomen in Arnhem-centrum en in de wijken Schuytgraaf en Presikhaaf (totaal 4.772 woningen). In Duiven en Westervoort zijn 9.325 woningen aangesloten op het stadwarmtenet.

Afvalenergiecentrale AVR Duiven

arnhem-avr-duiven
 • Bouwjaar: 1975
 • Brandstof: afval
 • Type: afvalenergiecentrale
 • Vermogen: 70 MWth

Ga naar de website van AVR

Hulpwarmtecentrale Schuytgraaf

arnhem-schuytgraaf
 • Bouwjaar: 2009
 • Brandstof: biodiesel/gas
 • Type: hulpwarmtecentrale
 • Vermogen: 55 MWth

Hulpwarmtecentrale Westervoort

 • Bouwjaar: 1985 (uitbreiding 2005)
 • Brandstof: gas/gasolie
 • Type: hulpwarmtecentrale
 • Vermogen: 55 MWth

CO2-calculator

Bereken hoeveel CO2-uitstoot een woning met Nuon Stadswarmte gemiddeld bespaard heeft met stadsverwarming. Of bereken het voor een woongebouw of zelfs een hele wijk. De uitkomst is bepaald met het percentage CO2-reductie dat bij dit deelrapport hoort.

CO2 reductiecalculator

GJ per Jaar

Waarom CO2 reduceren?

Een teveel aan CO2 is een bedreiging voor het klimaat. De meeste CO2 wordt veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstoffen voor energie. Als we dat schoner en efficiënter doen, zoals met warmtenetten, beperken we de uitstoot.

Resultaat*

Als uw wooncomplex of wijk in 2016 op Nuon Stadswarmte was aangesloten (in plaats van losse HR-ketels), is daarmee xx kg CO2-uitstoot bespaard. Dit is vergelijkbaar met de CO2-reductie van xx zonnepanelen.

* We begrijpen dat u wilt weten hoeveel CO2 u kunt besparen. Deze rekentool geeft u een indicatie en geldt voor de stad of regio in dit rapport. Voor een nauwkeurige berekening hebben we meer gegevens nodig. Onderaan dit rapport staat hoe u ons kunt bereiken als u nieuwsgierig bent geworden. We helpen u graag.
xx zonnepanelen

CO2 - Reductierapport 2016

Leidse regio

42 procent CO2-reductie door stadswarmte Inspanningen voor betrouwbare levering

CO2-reductie Leidse regio

19.370 ton CO2-reductie
door stadswarmte
9 windturbines
193.900 zonnepanelen

Met stadswarmte hebben bewoners en bedrijven in de Leidse regio 19.370 ton CO2-uitstoot vermeden. We begrijpen dat dit maar een getal is. Daarom zeggen we het anders. Er zouden 9 grote windturbines van 2 MW nodig zijn voor hetzelfde resultaat. Vergelijken we het met zonnepanelen, dan zouden dat er 193.900 moeten zijn. Dat zijn 46 voetbalvelden vol zonnepanelen!

TNO heeft een validatie uitgevoerd op de vermelde CO2-reductiegegevens over het jaar 2016. In opdracht van Nuon heeft TNO het rekenmodel en, via steekproeven, de inputgegevens uit een aantal regio’s gevalideerd. Hierbij zijn geen onjuistheden of onregelmatigheden aangetroffen in het model of de inputgegevens. De vermeden CO2-uitstoot die in de CO2-Reductierapporten van Nuon Warmte staat vermeld, komt overeen met de resultaten van de gevalideerde berekeningen.

Lees de samenvatting van het TNO-rapport

Perspectief op schonere warmte

In de Leidse regio kijken partijen met spanning uit naar het definitieve besluit later dit jaar om te investeren in de transportleiding vanuit het Rotterdamse havengebied. Deze leiding maakt deel uit van de warmterotonde en zal de warmtelevering in de regio voor de lange termijn veiligstellen. Als het allemaal doorgaat, transporteert de 43 kilometer lange ondergrondse pijpleiding straks industriële restwarmte naar Leiden en naar de Heineken-brouwerij in Zoeterwoude. Na voltooiing van deze warmtepijpleiding levert de afvalwarmte stadsverwarming in de Leidse regio.

Capaciteit optimaal benutten

Parallel daaraan werkt de gemeente Leiden aan een warmtevisie, waarin voor elke wijk in kaart wordt gebracht welke warmtevoorziening het meest geschikt en haalbaar is. Intussen zorgen we er in Leiden voor dat de nu beschikbare warmtecapaciteit optimaal benut wordt. Daarom zijn we dit jaar gestart met groot onderhoud aan het lekdetectiesysteem. Dit leidt tot minder netverliezen, betere traceerbaarheid van storingen en dus een efficiënter gebruik van het netwerk. Daar hebben we nog jaren profijt van.

2016 Inspanningen voor efficiënter netwerk
2030 Leidse regio profiteert van schone warmterotonde

Welke ontwikkelingen brachten ons verder in 2016?

In 2016 hebben we in de gemeenten Leidse regio:

 • Bijna 300 nieuwe aansluitingen gerealiseerd, deels in de bestaande bouw. Het totale aantal aansluitingen (omgerekend naar woningen) kwam daarmee op 22.546
 • Het Prinsenhoek-complex (178 appartementen) aangesloten op de retourleiding van het stadswarmtenet. Een nieuwe manier, maar het werkte goed, want zelfs op de koudste dag kon nog altijd tweederde van de benodigde warmte via de retourleiding worden geleverd.

Waar gaan we naartoe met warmte?

De visie van Matthijs de Graaf, projectmanager warmtenetten bij Nuon in Leiden

“Belangrijk om minimaal te doen wat afgesproken is. En innoveren waar het kan.”
“In mijn Leidse appartement heb ik straks nog altijd stadswarmte. Maar dan wel nog duurzamer.”

“Veilig en gezond werken is voor mij de basis. We doen het mét mensen en vóór mensen, namelijk de klanten. De kunst is dan om binnen de soms strakke afspraken toch innovatief aan de gang te gaan. Ik krijg er energie van dat ik help om grootschalige verspilling tegen te gaan, want dat is wat we met stadswarmte bereiken. In 2030 hebben we hopelijk schone havenwarmte uit Rotterdam, bij ons in Leiden. Ik woon nu al in een appartement met stadswarmte, en die warmte zal er dan nog steeds zijn. Veilig is het al, en het gaat nog schoner worden.”

Waar leveren wij de warmte?

In Leiden zelf staan de meeste woningen en bedrijven die zijn aangesloten op het warmtenet. De wijken Stevenshof, Roomburg en Nieuw-Leyden zijn 100 procent op stadswarmte. Ook zijn veel bedrijven en instellingen op het Bio Science Park afnemer van stadswarmte. In Oegstgeest is de wijk Poelgeest geheel aangesloten op het warmtenet. Verder heeft een aantal flats en bedrijven op De Baanderij in Leiderdorp een verbinding op het stadswarmtenet.

Warmte-krachtcentrale Uniper, locatie Langegracht

leiden-warmtekrachtcentrale-eon-400
 • Bouwjaar: 1986 (in 2006 nieuwe gasturbines)
 • Brandstof: gas
 • Type: STEG plus stoomketels
 • Vermogen: STEG 66 MWth, stoomketels 45 MWth

Hulpwarmtecentrale Uniper, locatie Stevenshof

 • Bouwjaar: 1983
 • Brandstof: gas
 • Type: warmwaterketels
 • Vermogen: 37 MWth

CO2-calculator

Bereken hoeveel CO2-uitstoot een woning met Nuon Stadswarmte gemiddeld bespaard heeft met stadsverwarming. Of bereken het voor een woongebouw of zelfs een hele wijk. De uitkomst is bepaald met het percentage CO2-reductie dat bij dit deelrapport hoort.

CO2 reductiecalculator

GJ per Jaar

Waarom CO2 reduceren?

Een teveel aan CO2 is een bedreiging voor het klimaat. De meeste CO2 wordt veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstoffen voor energie. Als we dat schoner en efficiënter doen, zoals met warmtenetten, beperken we de uitstoot.

Resultaat*

Als uw wooncomplex of wijk in 2016 op Nuon Stadswarmte was aangesloten (in plaats van losse HR-ketels), is daarmee xx kg CO2-uitstoot bespaard. Dit is vergelijkbaar met de CO2-reductie van xx zonnepanelen.

* We begrijpen dat u wilt weten hoeveel CO2 u kunt besparen. Deze rekentool geeft u een indicatie en geldt voor de stad of regio in dit rapport. Voor een nauwkeurige berekening hebben we meer gegevens nodig. Onderaan dit rapport staat hoe u ons kunt bereiken als u nieuwsgierig bent geworden. We helpen u graag.
xx zonnepanelen

CO2 - Reductierapport 2016

Lelystad

24 procent CO2-reductie door stadswarmte Perspectief op nieuwe biomassa

CO2-reductie Lelystad

2.879 ton CO2-reductie
door stadswarmte
28.800 zonnepanelen

Met stadswarmte hebben bewoners en bedrijven in Lelystad 2.879 ton CO2-uitstoot vermeden. We begrijpen dat dit maar een getal is. Daarom zeggen we het anders. Er zouden 28.800 zonnepanelen nodig zijn voor hetzelfde resultaat. Dat zijn 6 voetbalvelden vol zonnepanelen!

TNO heeft een validatie uitgevoerd op de vermelde CO2-reductiegegevens over het jaar 2016. In opdracht van Nuon heeft TNO het rekenmodel en, via steekproeven, de inputgegevens uit een aantal regio?s gevalideerd. Hierbij zijn geen onjuistheden of onregelmatigheden aangetroffen in het model of de inputgegevens. De vermeden CO2-uitstoot die in de CO2-Reductierapporten van Nuon Warmte staat vermeld, komt overeen met de resultaten van de gevalideerde berekeningen.

Lees de samenvatting van het TNO-rapport

Blik op de toekomst

In Lelystad is de dit jaar te starten bouw van de biomassaketels van BeGreen een wenkend perspectief. Na de ingebruikname verwachten we een enorme sprong voorwaarts in de CO2-reductie te maken. Dit past in ons streven om ook in Lelystad de warmte verder te vergroenen. Vanaf 2017 zullen de warmtebronnen in Lelystad minder stikstofoxiden uitstoten. Hiervoor zijn de branders van de gasketels aan de Oostranddreef aangepast. In de biomassacentrale is een DENOX-filterinstallatie gebouwd.

2016 Snoeihout basisbrandstof voor warmte
2030 Groener Lelystad door fors lagere uitstoot

Welke ontwikkelingen brachten ons verder in 2016?

In 2016 hebben we in Lelystad:

 • het totale aantal aangesloten woningen gehandhaafd op 4.779. Daarnaast zijn er 51 grootverbruikers.
 • de bestaande biomassacentrale verder geoptimaliseerd door nieuwe branders en de inbouw van de bestaande biomassacentrale verder geoptimaliseerd door nieuwe branders en de inbouw van een DENOX-installatie en zijn de bestaande gasketels voorzien van low-NOx-branders.
 • onderhoud verricht aan de gasmotoren om de betrouwbaarheid van de warmtelevering te waarborgen en is de warmtebuffer opnieuw geïsoleerd om warmteverliezen te beperken. Door deze werkzaamheden is een terugval in de CO2 reductie ontstaan.

Waar gaan we naartoe met warmte?

De visie van Rinus Veldhuizen, projectmanager Techniek bij Nuon

“De toekomst van stadswarmte en comfortkoeling ziet er hoopvol uit. Blij dat ik daaraan kan bijdragen.”
“Nieuwe warmtebronnen veranderen het businessmodel. Zelf heb ik hopelijk nog steeds stadswarmte in mijn huis.”

“Als technicus vertaal ik de wensen van klanten en opdrachtgevers in goed werkende installaties voor warmte en koude. ‘Saaie installaties’ noem ik ze weleens. Ze doen wat ze doen moeten, zonder dat er telkens iemand naar moet kijken. Als je met iedereen duidelijke afspraken maakt en ze ook nakomt, lukt dat ook. Ik was dan ook best trots toen ‘mijn’ koudecentrale positief het journaal haalde. In de toekomst zullen warmtenetten op allerlei verschillende warmtebronnen aangesloten zijn. Dan wordt ook het businessmodel anders. Daar ben ik wel benieuwd naar.”

Waar leveren wij de warmte?

Biomassacentrale Lelystad

lelystad-centrale-400
 • Bouwjaar: 2000
 • Brandstof: biomassa
 • Type: warmtekrachtcentrale
 • Vermogen: 6,5 MWth

Meer informatie over de centrale.
Bekijk de video voor een rondleiding.

CO2-calculator

Bereken hoeveel CO2-uitstoot een woning met Nuon Stadswarmte gemiddeld bespaard heeft met stadsverwarming. Of bereken het voor een woongebouw of zelfs een hele wijk. De uitkomst is bepaald met het percentage CO2-reductie dat bij dit deelrapport hoort.

CO2 reductiecalculator

GJ per Jaar

Waarom CO2 reduceren?

Een teveel aan CO2 is een bedreiging voor het klimaat. De meeste CO2 wordt veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstoffen voor energie. Als we dat schoner en efficiënter doen, zoals met warmtenetten, beperken we de uitstoot.

Resultaat*

Als uw wooncomplex of wijk in 2016 op Nuon Stadswarmte was aangesloten (in plaats van losse HR-ketels), is daarmee xx kg CO2-uitstoot bespaard. Dit is vergelijkbaar met de CO2-reductie van xx zonnepanelen.

* We begrijpen dat u wilt weten hoeveel CO2 u kunt besparen. Deze rekentool geeft u een indicatie en geldt voor de stad of regio in dit rapport. Voor een nauwkeurige berekening hebben we meer gegevens nodig. Onderaan dit rapport staat hoe u ons kunt bereiken als u nieuwsgierig bent geworden. We helpen u graag.
xx zonnepanelen

CO2 - Reductierapport 2016

Nijmegen

75 procent CO2-reductie door stadswarmte Toekomst in teken van groei

CO2-reductie Nijmegen

6.869 ton CO2-reductie
door stadswarmte
3 windturbines
68.700 zonnepanelen

Met stadswarmte hebben bewoners en bedrijven in Nijmegen 6.869 ton CO2-uitstoot vermeden. We begrijpen dat dit maar een getal is. Daarom zeggen we het anders. Er zouden 3 grote windturbines van 2 MW nodig zijn voor hetzelfde resultaat. Vergelijken we het met zonnepanelen, dan zouden dat er 68.700 moeten zijn. Dat zijn 16 voetbalvelden vol zonnepanelen!

TNO heeft een validatie uitgevoerd op de vermelde CO2-reductiegegevens over het jaar 2016. In opdracht van Nuon heeft TNO het rekenmodel en, via steekproeven, de inputgegevens uit een aantal regio?s gevalideerd. Hierbij zijn geen onjuistheden of onregelmatigheden aangetroffen in het model of de inputgegevens. De vermeden CO2-uitstoot die in de CO2-Reductierapporten van Nuon Warmte staat vermeld, komt overeen met de resultaten van de gevalideerde berekeningen.

Lees de samenvatting van het TNO-rapport

Aanleg warmtering gestart

De opnieuw hoge score op CO2-reductie in Nijmegen is een flinke stimulans om in 2017 te starten met de uitbreiding van het warmtenet richting het stationsgebied. In 2018 kunnen we dit naar verwachting afronden. Deze uitbreiding maakt de aansluiting van bestaande bouw en sloop/nieuwbouwwoningen in dit gebied mogelijk, en is tevens een belangrijke eerste stap voor de warmtering rond Nijmegen, die overigens dwars door de stad gaat. Dit project zou wel eens een blauwdruk kunnen vormen voor de ontwikkelingen overal in Nederland richting ‘de gasloze stad’.

Leiding vanuit ARN breidt uit

Gelijktijdig starten we in 2017 met de aanleg van 300 meter hoofdtransportleiding langs de Weurtseweg. Deze leiding verbindt het Handelsgebied met de ARN in Weurt en levert straks de warmte aan het stationsgebied.

Ambitie voor de regio

Alle werkzaamheden maken deel uit van de in 2014 gesloten samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Gelderland, de gemeenten Arnhem en Nijmegen, netwerkbedrijf Alliander en Nuon om in 2030 maar liefst 90.000 woningen en (bedrijfs)gebouwen in de stadsregio Arnhem-Nijmegen van stadswarmte te voorzien. Nu zijn dat er nog 29.000 (uitgedrukt in woningequivalenten). Het warmtenet in Nijmegen zorgt ervoor dat restwarmte van afvalenergiecentrale ARN wordt gebruikt voor het verwarmen van (uiteindelijk) 14.000 woningen en bedrijven in de Waalsprong en het Waalfront.

2016 Hoge CO2-reductie door effectief gebruik restwarmte
2030 Nijmegen koploper op weg naar gasloze stad

Welke ontwikkelingen brachten ons verder in 2016?

In 2016 hebben we in Nijmegen:

 • 600 nieuwe woningaansluitingen gerealiseerd. Het totale aantal aangesloten woningen kwam daarmee op 4.564.
 • De Pieter Wiersma hulpwarmtecentrale voor de Waalsprong officieel geopend. Deze hulpcentrale is enkele malen succesvol ingezet als back-up en als ondersteuning bij piekbelasting

Waar gaan we naartoe met warmte?

De visie van Daniël Awater, adviseur energieprestatie bij Nuon

“Duurzame warmte is voor hoogbouw vaak een oplossing, omdat er maar weinig ruimte is voor zonnepanelen. Als je dan tweederde van je energievraag al duurzaam kunt invullen met warmte, komt energieneutraal toch binnen bereik.”
“In onze woningen zijn de ketels - en de koolmonoxide - verdwenen. Moeten we natuurlijk niet allemaal aan de houtkachel gaan.”

“In mijn werk zorg ik voor de vertaling van CO2-reductie naar een energielabel of een EPC-waarde. Die komen samen in een kwaliteitsverklaring. Dat vraagt veel rekenwerk bij de klant en daar help ik graag bij. Die samenwerking geeft mij ook inzicht in de uitdagingen die bouwers kunnen hebben. Kennis die me verder helpt bij de ontwikkeling van nieuwe bouwnormen en kwaliteitsverklaringen. In 2030 verwacht ik dat we duurzame warmte uit warmtenetten hebben, zonder lokale uitstoot. Wel maak ik me zorgen over het toenemende aantal houtkachels bij mij in de wijk. Wat dát met de lucht doet!”

Waar leveren wij de warmte?

Nijmegen-Waalsprong is de benaming van het gebied ten noorden van de Waal. Alle bestaande en nog te realiseren nieuwbouw in dit gebied krijgt stadswarmte geleverd. In dit gebied bevinden zich ook Oosterhout en Lent. Ten zuiden van de Waal bevindt zich Nijmegen-Waalfront, een toekomstig leveringsgebied.

Hulpwarmtecentrale Pieter Wiersma

 • Bouwjaar: 2015
 • Brandstof: gas
 • Type: hulpwarmtecentrale
 • Vermogen: 40 MWth later uit te breiden naar 72 MWth

Afvalcentrale ARN Weurt

nijmegen-arn-weurt
 • Bouwjaar: 1987
 • Brandstof: afval
 • Type: afvalenergiecentrale
 • Vermogen: 30 MWth

Naar de website van ARN

CO2-calculator

Bereken hoeveel CO2-uitstoot een woning met Nuon Stadswarmte gemiddeld bespaard heeft met stadsverwarming. Of bereken het voor een woongebouw of zelfs een hele wijk. De uitkomst is bepaald met het percentage CO2-reductie dat bij dit deelrapport hoort.

CO2 reductiecalculator

GJ per Jaar

Waarom CO2 reduceren?

Een teveel aan CO2 is een bedreiging voor het klimaat. De meeste CO2 wordt veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstoffen voor energie. Als we dat schoner en efficiënter doen, zoals met warmtenetten, beperken we de uitstoot.

Resultaat*

Als uw wooncomplex of wijk in 2016 op Nuon Stadswarmte was aangesloten (in plaats van losse HR-ketels), is daarmee xx kg CO2-uitstoot bespaard. Dit is vergelijkbaar met de CO2-reductie van xx zonnepanelen.

* We begrijpen dat u wilt weten hoeveel CO2 u kunt besparen. Deze rekentool geeft u een indicatie en geldt voor de stad of regio in dit rapport. Voor een nauwkeurige berekening hebben we meer gegevens nodig. Onderaan dit rapport staat hoe u ons kunt bereiken als u nieuwsgierig bent geworden. We helpen u graag.
xx zonnepanelen

CO2 - Reductierapport 2016

Rotterdam

77 procent CO2-reductie door stadswarmte Handen uit de mouwen voor de toekomst

CO2-reductie Rotterdam

9.832 ton CO2-reductie
door stadswarmte
3 windturbines
98.300 zonnepanelen

Met stadswarmte hebben bewoners en bedrijven in Rotterdam en Hoogvliet 9.832 ton CO2-uitstoot vermeden. We begrijpen dat dit maar een getal is. Daarom zeggen we het anders. Er zouden 3 grote windturbines van 2 MW nodig zijn voor hetzelfde resultaat. Vergelijken we het met zonnepanelen, dan zouden dat er 98.300 moeten zijn. Dat zijn 23 voetbalvelden vol zonnepanelen!

TNO heeft een validatie uitgevoerd op de vermelde CO2-reductiegegevens over het jaar 2016. In opdracht van Nuon heeft TNO het rekenmodel en, via steekproeven, de inputgegevens uit een aantal regio’s gevalideerd. Hierbij zijn geen onjuistheden of onregelmatigheden aangetroffen in het model of de inputgegevens. De vermeden CO2-uitstoot die in de CO2-Reductierapporten van Nuon Warmte staat vermeld, komt overeen met de resultaten van de gevalideerde berekeningen.

Lees de samenvatting van het TNO-rapport

Stabiele reductie van CO2-uitstoot

Rotterdam en stadswarmte zijn al jaren een goede combinatie. In het zuidelijke deel van de havenstad werkt Nuon samen met de gemeente en andere partijen aan steeds groenere warmte voor steeds meer mensen. De bestaande bouw krijgt in Rotterdam veel aandacht - en dat leidt tot resultaten!

Milieuvriendelijker

Verschillende woningcorporaties zijn met ons in gesprek om bestaande projecten milieuvriendelijker te maken. Een voorbeeld van zo’n project is African Inn. Dit voormalige bejaardenhuis werd in 2016 getransformeerd tot een appartementencomplex.

De 56 appartementen en sociale huurwoningen van African Inn hebben allemaal stadswarmte en reduceren daarmee jaarlijks 70 tot 80 procent CO2-uitstoot.

Optimale inzet restwarmte

De AVR Rozenburg is bij de groei van de warmtenetten een stabiele bron. De hoge CO2-reductie maakt het warmtenet in Rotterdam tot een van de milieuvriendelijkste in Nederland.

De partijen die in Rotterdam bij stadswarmte zijn betrokken willen in 2030 minimaal 150.000 woningen op een warmtenet met ‘havenwarmte’ aangesloten hebben. De industriële restwarmte uit de Rotterdamse haven gebruiken we daarmee optimaal.

2016 Stadswarmte voegt waarde toe aan bestaande bouw
2030 Rotterdam bijna klimaatneutraal met ‘havenwarmte’

Welke ontwikkelingen brachten ons verder in 2016?

In 2016 hebben we in Rotterdam:

 • 280 nieuwe aansluitingen gerealiseerd, waarvan een deel in de bestaande bouw. Het totale aantal aangesloten woningen kwam daarmee op 4.569. Daarnaast zijn er 49 aansluitingen voor grootverbruik.
 • het winkelcentrum Hoogvliet aangesloten op stadswarmte. Goed voor ruim 550 ton extra CO2-reductie.
 • een nieuw hoofdafnamepunt gerealiseerd om de wijk Wielewaal van stadswarmte te voorzien.
 • een grote storing in de warmtetransportleiding bij de Millinxstraat zonder problemen verholpen

Waar gaan we naartoe met warmte?

De visie van Peter Kleinheerenbrink, projectmanager warmtenetten bij Nuon in Rotterdam

“Als klanten ontspannen genieten van milieuvriendelijke warmte, word ik blij. Dat begint al bij de aanleg. Daarom nemen we iedereen mee in het traject.”
“Elektrisch koken is net zo makkelijk als koken op gas. Dat heeft iedereen hopelijk wel door in 2030.”

“Niemand staat te juichen als zijn straat op de schop gaat, dat begrijp ik heel goed. Als we dan toch overlast veroorzaken, zorgen we ervoor dat alle bewoners goed op de hoogte zijn. Nadat een klus in Wielewaal Oost geklaard was, hebben we met iedereen informatie gedeeld én taart gegeten. Dan doe je het echt samen, en dat werkt! Voor de toekomst hebben we iedereen nodig, want stadswarmte is als het aan mij ligt straks net zo normaal als gas nu is. Zelf woon ik sinds kort in een huis met stadswarmte, en kook ik dus elektrisch. Net zo makkelijk als koken op gas!”

Waar leveren wij de warmte?

Vanaf de AVR in Rozenburg transporteert het Warmtebedrijf Rotterdam de restwarmte naar Hoogvliet en naar Rotterdam-Zuid. Het verdere transport en de distributie naar de aangesloten woningen en bedrijven is in handen van Nuon.

AVR Rozenburg

Afvalenergiecentrale AVR Rozenburg
 • Bouwjaar: 1972
 • Brandstof: afval en biomassa
 • Type: stoom-, warmte- en elektriciteitscentrale
 • Vermogen ingezet voor restwarmte: 105 MWth

Ga naar de website van AVR

CO2-calculator

Bereken hoeveel CO2-uitstoot een woning met Nuon Stadswarmte gemiddeld bespaard heeft met stadsverwarming. Of bereken het voor een woongebouw of zelfs een hele wijk. De uitkomst is bepaald met het percentage CO2-reductie dat bij dit deelrapport hoort.

CO2 reductiecalculator

GJ per Jaar

Waarom CO2 reduceren?

Een teveel aan CO2 is een bedreiging voor het klimaat. De meeste CO2 wordt veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstoffen voor energie. Als we dat schoner en efficiënter doen, zoals met warmtenetten, beperken we de uitstoot.

Resultaat*

Als uw wooncomplex of wijk in 2016 op Nuon Stadswarmte was aangesloten (in plaats van losse HR-ketels), is daarmee xx kg CO2-uitstoot bespaard. Dit is vergelijkbaar met de CO2-reductie van xx zonnepanelen.

* We begrijpen dat u wilt weten hoeveel CO2 u kunt besparen. Deze rekentool geeft u een indicatie en geldt voor de stad of regio in dit rapport. Voor een nauwkeurige berekening hebben we meer gegevens nodig. Onderaan dit rapport staat hoe u ons kunt bereiken als u nieuwsgierig bent geworden. We helpen u graag.
xx zonnepanelen

CO2 - Reductierapport 2016

Ede

72 procent CO2-reductie door stadswarmte Biomassa als bron

CO2-reductie Ede

1.930 ton CO2-reductie
door stadswarmte
19.300 zonnepanelen

Met stadswarmte hebben bewoners en bedrijven in de Edese wijk Kernhem 1.930 ton CO2-uitstoot vermeden. We begrijpen dat dit maar een getal is. Daarom zeggen we het anders. Er zouden 19.300 zonnepanelen nodig zijn voor hetzelfde resultaat. Dat zijn 4 voetbalvelden vol zonnepanelen!

TNO heeft een validatie uitgevoerd op de vermelde CO2-reductiegegevens over het jaar 2016. In opdracht van Nuon heeft TNO het rekenmodel en, via steekproeven, de inputgegevens uit een aantal regio’s gevalideerd. Hierbij zijn geen onjuistheden of onregelmatigheden aangetroffen in het model of de inputgegevens. De vermeden CO2-uitstoot die in de CO2-Reductierapporten van Nuon Warmte staat vermeld, komt overeen met de resultaten van de gevalideerde berekeningen.

Lees de samenvatting van het TNO-rapport

Ede vergroent

In de wijk Kernhem leveren wij onze klanten milieuvriendelijke warmte uit biomassa, afkomstig van snoeihout. Het Warmtebedrijf Ede heeft ambitieuze plannen voor verdere uitbreiding van het warmtenetwerk en wil groeien tot 20.000 aansluitingen (omgerekend naar woningen). Voor Nuon behoort Ede niet tot een strategisch groeigebied, dus uitbreidingen aan ons netgedeelte beperken zich tot de groei die nog voor de wijk Kernhem is voorzien.

2016 Biomassa stabiele warmtebron voor Ede
2030 Groene warmte voor groot deel van de stad

Welke ontwikkelingen brachten ons verder in 2016?

In 2016 hebben we in Ede-Kernhem

 • het totale aantal aangesloten woningen per einde jaar op 1.361 gesteld. Daarnaast zijn er 4 grootverbruikers.
 • ondanks de bescheiden grootte van het net een mooi reductieresultaat bereikt dankzij de milieuvriendelijke warmte van Bio-energie De Vallei

Waar leveren wij de warmte?

Onze klanten met stadswarmte in Ede bevinden zich in de wijk Kernhem, dat is op het kaartje het bovenste gearceerde deel.

Bio-energiecentrale De Vallei

 • Bouwjaar: 2013
 • Brandstof: biomassa (snoeihout)
 • Type: warmtekrachtcentrale met stoomlevering

CO2-calculator

Bereken hoeveel CO2-uitstoot een woning met Nuon Stadswarmte gemiddeld bespaard heeft met stadsverwarming. Of bereken het voor een woongebouw of zelfs een hele wijk. De uitkomst is bepaald met het percentage CO2-reductie dat bij dit deelrapport hoort.

CO2 reductiecalculator

GJ per Jaar

Waarom CO2 reduceren?

Een teveel aan CO2 is een bedreiging voor het klimaat. De meeste CO2 wordt veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstoffen voor energie. Als we dat schoner en efficiënter doen, zoals met warmtenetten, beperken we de uitstoot.

Resultaat*

Als uw wooncomplex of wijk in 2016 op Nuon Stadswarmte was aangesloten (in plaats van losse HR-ketels), is daarmee xx kg CO2-uitstoot bespaard. Dit is vergelijkbaar met de CO2-reductie van xx zonnepanelen.

* We begrijpen dat u wilt weten hoeveel CO2 u kunt besparen. Deze rekentool geeft u een indicatie en geldt voor de stad of regio in dit rapport. Voor een nauwkeurige berekening hebben we meer gegevens nodig. Onderaan dit rapport staat hoe u ons kunt bereiken als u nieuwsgierig bent geworden. We helpen u graag.
xx zonnepanelen